Zorgcontinuüm

De school wil kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden aan elk kind.

Hiervoor hanteert de school een aantal strategieën en volgt de school een begeleidingstraject samen met leerkrachten en CLB. Hieronder schematisch weergegeven.

Hieronder volgt een korte beschrijving van het continuüm van zorg voor onze school.

Specifieke preventieve basiszorg = kwaliteitsonderwijs

Voor ALLE leerlingen

 • in de klascontext / groepsgericht

 • in een uitgetekend zorgbeleid: optimale onderwijskansen bieden

 • gericht op het welbevinden van alle leerlingen

 • gericht op een brede ontplooiing en ontwikkeling

 • opvolging van vorderingen en uitval van alle leerlingen

 • vertrekken vanuit de ontwikkelingsdoelen

 • onderwijsbehoeften opmerken

 • spilfiguur is de klasleraar (vanuit handelingsgericht werken)

 • ondersteuning door paramedici o.a. door bespreking van alle leerlingen op de kindbespreking adhv het groepswerkplan


De klasleraar :


 • zorgt voor een krachtige leeromgeving met motiverende taken

 • heeft een gestructureerde basisaanpak die rekening houdt met alle leerlingen

 • biedt optimale onderwijskansen voor alle leerlingen

 • stimuleert een brede ontwikkeling van alle leerlingen

 • differentieert en gaat om met diversiteit

 • hanteert een flexibele klasorganisatie

 • volgt alle leerlingen op

 • gebruikt een goede didactiek en methodiek

 • is de eerstelijnshulp

 • zoekt vanuit een gedeelde deskundigheid naar oplossingen


Specifieke verhoogde zorg


Voor leerlingen met SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN

 • de preventieve basiszorg volstaat niet

 • de hulpvraag wordt gesteld binnen de kindbesprekingen

 • concrete doelen op korte termijn en in de zone van de naaste ontwikkeling worden geformuleerd en worden vermeld op het individueel handelingsplan

 • verzamelen van informatie

 • onderwijsbehoeften en aanpak bepalen

 • ondersteuningsbehoeften formuleren

 • plannen, handelen en evalueren

 • ouders en leerlingen betrekken

 • externe hulpverleners betrekken


Deze leerling heeft:

 • een instructie nodig …

 • opdrachten, taken, (leer)activiteiten, materialen nodig …

 • een leeromgeving of werkvormen nodig …

 • feedback nodig …

 • klasgenoten nodig ...

 • een leerkracht nodig ...

 • ouders nodig ... om de vooropgestelde doelen te halen.


De klasleraar :

 • gaat in op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen

 • realiseert de zorg binnen de klascontext

 • volgt de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nauw op

 • overlegt intern de zorginterventies

 • werkt nauw samen met de BLIO, logo-kine

 • betrekt de leerling en de ouders bij de zorginitiatieven

 • gaat verder met differentiëren


Specifieke uitbreiding van de zorg


Indien een leerling onvoldoende profiteert van de klasaanpak en de doelen worden niet behaald. Indien een leerling zich anders ontwikkelt of gedraagt dan de verwachtingen, dan is er uitbreiding van de zorg nodig.


Of indien het (zorg)team (klasleerkracht- co-teacher – logo- kine) heeft geen zicht op wat reële doelen voor deze leerling kunnen zijn.


Er is nood aan feedback, ondersteuning bij het formuleren van onderwijsbehoeften.


Er is een vermoeden van een andere / ernstige / complexere problematiek.


Dit alles moet worden gesignaleerd – geanalyseerd binnen een formeel gekaderd van overleg met verschillende participanten

= klassenraad


mogelijk opstarten van een diagnostisch proces


Hoe?

De (klas)leraar signaleert aan de klassenraad ( via ortho) of cel leerlingenbegeleiding


De klassenraad :

 • doet aan probleemstelling, bespreekt de specifieke maatregelen en communiceert met ouders en leerling

 • bespreekt met alle betrokkenen wat haalbaar is binnen en buiten de klascontext

 • overlegt met externe hulpverleners zoals thuisbegeleiding, REVA, …

de klassenraad =

 • zenuwcentrum voor beslissingen voor zorginitiatieven

 • onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het individuele kind

 • ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en ouders

CLB = partner en draaischijffunctie

 • handelingsgerichte diagnostiek

 • medewerking van relevante externenOverstap naar een onderwijstype op maat

De klassenraad en de (klas)leraar stellen een onvoldoende draagvlak vast om blijvend in te gaan op de specifieke onderwijsbehoeften

 • ontoereikende eigen initiatieven voor hulp binnen dit type-onderwijs

 • ontoereikende beleidsinitiatieven voor hulp op school (vb. co-teachers, …)


We blijven de leerling ondersteunen.


We communiceren met de betrokken partners en bespreken mogelijke alternatieven. Dit proces wordt ondersteund.


We begeleiden de ouders en de leerling bij de overstap ð procedure


Een school/onderwijstype die adequater en gerichter inspeelt op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling en met een passend onderwijsaanbod