Opvoedingsproject

We onderschrijven de 5 opdrachten voor het Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen.

OPDRACHT 1: Werken aan de schooleigen christelijke identiteit.

Wij streven de woorden en daden van Jezus na. Wij doen dit samen met de leerlingen, ouders en personeel, elk vanuit ons eigen inspiratie. Vanuit dit zoekend gelovig zijn geeft de schoolgemeenschap mee gestalte aan de Kerk.

OPDRACHT 2: Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod.

Bij het werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod gaat onze aandacht naar drie elementen:

We richten ons op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon, op de horizontale en verticale samenhang van de inhouden en op de integratie van het geleerde in de persoon van de leerling.

OPDRACHT 3: Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

Het schooleigen opvoedingsproject is gebaseerd op de bakens uniciteit en verbondenheid. Dat betekent dat teamleden samen werk maken van een stimulerend opvoedingsklimaat waarin de aandacht voor het individu en de aandacht voor de groep zichtbaar worden in de didactische organisatie en aanpak.

OPDRACHT 4: Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.

Op school staat de ontwikkeling en het leren van alle kinderen centraal. Een schoolteam werkt aan een zorgvisie en stippelt een beleid uit waardoor elk kind dat hem toevertrouwd wordt, optimale onderwijskansen krijgt. Kwaliteitsvol onderwijs is een must. Dat komt tot stand binnen een krachtige leeromgeving.

OPDRACHT 5: Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.

In een school werken vele betrokkenen samen aan dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording. Dat doel krijgt extra kansen wanneer er ook aandacht is voor het welbevinden en de betrokkenheid van de personeelsleden.

Een katholieke basisschool die als pedagogische gemeenschap wil samenwerken aan kwaliteitsvol onderwijs, heeft nood aan een goede organisatie. Ze weet die organisatie zo uit te bouwen dat ze structuur geeft aan de gemeenschap. De organisatie ondersteunt het realiseren van het schooleigen pedagogisch project. De school investeert in haar beleidsvoerend vermogen opdat het leren van elke leerling en het welbevinden van ieder personeelslid zou bevorderd worden.